Przejdź do treści

11 czerwca, 2024

Krótki opis inwestycji

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: od węzła Łomża Zachód (z węzłem) do węzła Kolno (bez węzła) na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km

Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie odcinka drogi S61 oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Plan orientacyjny przebiegu drogi ekspresowej

Kalendarium

– Zrealizowane – Aktualne – Przyszłe
1. Okres projektowania
2. Okres wykonywania robót
3. Okres przeglądów
4. Okres rozliczenia kontraktu

Inwestycja obejmuje w szczególności:

 1. Budowę drogi ekspresowej nr S61 oraz budowę drogi krajowej nr 64,
 2. Węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród, Łomża Północ,
 3. Przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową nr S61 oraz drogą krajową nr 64,
 4. Budowę dróg innych niż droga ekspresowa nr S61 oraz droga krajowa nr 64 w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,
 5. Budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej nr S61 oraz drogi krajowej nr 64,
 6. Budowę i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 7. Przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową nr S61,
 8. Utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,
 9. Obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej nr S61 oraz drogi krajowej nr 64 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową nr S61 oraz drogą krajową nr 64,
 10. System odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 11. Urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej S61 oraz drogi krajowej nr 64, ekrany przeciwolśnieniowe,
 12. Infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej nr S61 oraz drodze krajowej nr 64 zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej nr S61 oraz w ciągu drogi krajowej nr 64 w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 13. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 14. Wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,
 15. Sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 16. Oświetlenie drogowe,
 17. Organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie przejezdności jednej jezdni trasy głównej S61 oraz na etapie funkcjonowania wyłącznie węzła Łomża Zachód,
 18. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,
 19. Po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
 20. Wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
 21. Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowaniem szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych,
 22. Wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 23. System Zarządzania Ruchem,
 24. Wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:
  – właściwości gruntów, skał i materiałów;
  – przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25 KPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża);
  – wartości granicznych odkształceń;
  – wymagań określonych w polskich normach; rozbiórkę istniejącego korpusu drogowego,
 25. Rozbiórka istniejącego korpusu musi zostać dokonana na głębokość wynikającą z obliczonych grubości nowych warstw konstrukcji nawierzchni trasy głównej  w odniesieniu do niwelety z Projektu Budowlanego/ oraz zastanych właściwości odkrytych warstw,
 26. Rozbiórka istniejącego korpusu musi zostać dokonana w sposób selektywny, umożliwiający dalsze zastosowanie powstałego materiału wg ppkt 28d),
 27. Powstały materiał z rozbiórki istniejącego korpusu drogi krajowej nr 61 oraz nr 64 stanowi własność Wykonawcy (zgodnie z Subklauzulą 7.9),
 28. W celu prawidłowego zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni drogi krajowej nr 61 oraz drogi krajowej nr 64 zaleca się w pierwszej kolejności jego zastosowanie w mieszankach mineralno-asfaltowych i mieszankach niezwiązanych wszystkich dróg oraz w mieszankach mineralno-cementowo-emulsyjnych w drogach kategorii ruchu KR1-KR4 zgodnie z aktualnymi wymaganiami lub zaakceptowanymi rozwiązaniami projektu indywidualnego wg pkt 2.1.1.3 oraz 2.1.1.4,
 29. Rozbiórkę wskazanych w punkcie 1.1.3.3 PFU obiektów,
 30. Rozbiórka obiektów musi zostać dokonana w sposób selektywny, w maksymalnym stopniu umożliwiającym dalsze zastosowanie powstałego materiału,
 31. Powstały materiał z rozbiórki istniejących obiektów stanowi własność Wykonawcy (zgodnie z Subklauzulą 7.9),
 32. W celu prawidłowego zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki obiektów zaleca się jego zastosowanie zgodnie z obowiązującymi WWiORB,
 33. Pisemnie uzgodnić między Wykonawcami rozwiązania projektowe na styku sąsiadujących zadań w przypadku wprowadzenia zmian do rozwiązań zatwierdzonych decyzją Wojewody Podlaskiego nr 6/2020 r. znak:  AB-I.7820.2.3.2019.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powyższego odcinka. Uwzględnić, iż na granicach styków sąsiadujących odcinków muszą być zachowane elementy geometrii z udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej tj. rzędne, pochylenia podłużne i poprzeczne. Elementy łuków pionowych i poziomych nie mogą przechodzić na odcinek sąsiedni. Zamawiający dopuści jednak inne rozwiązanie uzgodnione z Wykonawcą sąsiedniego odcinka, ale nie będzie ono powodować zmiany ceny kontraktowej. Szczegóły styku odcinków powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.
 34. Likwidację wysypisk śmieci,
 35. Demontaż i utylizację oznakowania zatwierdzonego Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu zainstalowanego na sąsiednich odcinkach:
  a) Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km;
  b) Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Łomża Południe (z węzłem) – węzeł Łomża Zachód (bez węzła), na długości około 7,186 km [S61] + DK 63 [GP] 8,907 km oraz dostosowanie oznakowania na tych odcinkach do zatwierdzonych Projektów Stałej Organizacji Ruchu. Zamawiający jest w posiadaniu ww. oznakowania, które znajduje się w Rejonie GDDKiA w Łomży i zostanie przekazane Wykonawcy do montażu.

Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich

Lp.Oznaczenie obiektuPrzewidywany kilometrażPrzewidywana długość całkowita [m]Przewidywana szerokość całkowita przęseł [m]
J.LJ.P.
1WD-10+464,0872,620,85
2WS-21+408,0821,614,2512,95
3MS/PZDdz-41+937,4224,615,1513,85
4WS-53+465,0327,612,9512,95
5WS-63+983,7838,416,6515,20
6MS-75+655,4460,913,9012,95
7MS-116+244,5539,413,8515,10
8WS-126+794,2524,612,9514,20
9WS-137+562,7021,912,9512,95
10WS-147+810,0820,712,9512,95
11WS/PZDsz-158+344,1624,412,9512,95
12MS-199+909,59120513,1513,15
13WS-2110+404,3124,415,3512,95
14WD-2210+974,0569,38,958,95
15WS-2412+034,3227,112,9512,95
16WS/PZDsz-2512+489,9321,612,9512,95
17WD-1/DK641+361,0621,412,45
18WD-2a/DK642+553,4018,412,45
19WD-4/DK644+613,4921,612,45
20WD-5/DK645+380,0224,614,55

Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej (w tym zespolonych z przejściami dla zwierząt)

Lp.Oznaczenie obiektuPrzewidywany kilometrażPrzewidywana długość całkowita [m]Przewidywany przekrój poprzeczny
1.P-31+880,5057,242,5×2,2
2.P/PZŁ-85+817,0055,002,5×2,2
3.P-95+938,6053,003,0×2,0
4.P/PZŁ-106+017,0055,302,5×2,2
5.P-11A6+510,0059,482,5×2,5
6.P/PZŁ-11B6+660,0056,182,5×2,2
7.P/PZŁ-168+712,0068,002,5×2,2
8.P/PZŁ-178+762,0070,502,5×2,2
9.P/PZŁ-188+812,0073,002,5×2,2
10.P-2010+178,8077,003,0×2,2
11.P-2311+149,8055,004,5×2,0
12.P-2/DK642+414,3439,553,0×2,2
13.P/PZŁ-3/DK644+428,1463,004,0×2,0

Objaśnienia oznaczeń:

WS/WD – wiadukt w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej

ES – estakada w ciągu: drogi ekspresowej

MS/MD – most w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej

PZGd – przejście górne dla dużych zwierząt (WE – wiadukt ekologiczny nad drogą)

PZDd – przejście dolne dla dużych zwierząt, estakada

PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt

PZM – przejście dla małych zwierząt, przepust

Bez-nazwy-2