Przejdź do treści

19 grudnia, 2023

Krótki opis inwestycji

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: od węzła Łomża Zachód (z węzłem) do węzła Kolno (bez węzła) na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km

Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie odcinka drogi S61 oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Plan orientacyjny przebiegu drogi ekspresowej

Kalendarium

– Zrealizowane – Aktualne – Przyszłe
1. Okres projektowania
2. Okres wykonywania robót
3. Okres przeglądów
4. Okres rozliczenia kontraktu

Inwestycja obejmuje w szczególności:

 1. Budowę drogi ekspresowej nr S61 oraz budowę drogi krajowej nr 64,
 2. Węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród, Łomża Północ,
 3. Przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową nr S61 oraz drogą krajową nr 64,
 4. Budowę dróg innych niż droga ekspresowa nr S61 oraz droga krajowa nr 64 w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,
 5. Budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej nr S61 oraz drogi krajowej nr 64,
 6. Budowę i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 7. Przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową nr S61,
 8. Utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,
 9. Obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej nr S61 oraz drogi krajowej nr 64 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową nr S61 oraz drogą krajową nr 64,
 10. System odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 11. Urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej S61 oraz drogi krajowej nr 64, ekrany przeciwolśnieniowe,
 12. Infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej nr S61 oraz drodze krajowej nr 64 zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej nr S61 oraz w ciągu drogi krajowej nr 64 w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 13. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 14. Wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,
 15. Sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 16. Oświetlenie drogowe,
 17. Organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie przejezdności jednej jezdni trasy głównej S61 oraz na etapie funkcjonowania wyłącznie węzła Łomża Zachód,
 18. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,
 19. Po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
 20. Wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
 21. Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowaniem szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych,
 22. Wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 23. System Zarządzania Ruchem,
 24. Wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:
  – właściwości gruntów, skał i materiałów;
  – przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25 KPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża);
  – wartości granicznych odkształceń;
  – wymagań określonych w polskich normach; rozbiórkę istniejącego korpusu drogowego,
 25. Rozbiórka istniejącego korpusu musi zostać dokonana na głębokość wynikającą z obliczonych grubości nowych warstw konstrukcji nawierzchni trasy głównej  w odniesieniu do niwelety z Projektu Budowlanego/ oraz zastanych właściwości odkrytych warstw,
 26. Rozbiórka istniejącego korpusu musi zostać dokonana w sposób selektywny, umożliwiający dalsze zastosowanie powstałego materiału wg ppkt 28d),
 27. Powstały materiał z rozbiórki istniejącego korpusu drogi krajowej nr 61 oraz nr 64 stanowi własność Wykonawcy (zgodnie z Subklauzulą 7.9),
 28. W celu prawidłowego zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni drogi krajowej nr 61 oraz drogi krajowej nr 64 zaleca się w pierwszej kolejności jego zastosowanie w mieszankach mineralno-asfaltowych i mieszankach niezwiązanych wszystkich dróg oraz w mieszankach mineralno-cementowo-emulsyjnych w drogach kategorii ruchu KR1-KR4 zgodnie z aktualnymi wymaganiami lub zaakceptowanymi rozwiązaniami projektu indywidualnego wg pkt 2.1.1.3 oraz 2.1.1.4,
 29. Rozbiórkę wskazanych w punkcie 1.1.3.3 PFU obiektów,
 30. Rozbiórka obiektów musi zostać dokonana w sposób selektywny, w maksymalnym stopniu umożliwiającym dalsze zastosowanie powstałego materiału,
 31. Powstały materiał z rozbiórki istniejących obiektów stanowi własność Wykonawcy (zgodnie z Subklauzulą 7.9),
 32. W celu prawidłowego zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki obiektów zaleca się jego zastosowanie zgodnie z obowiązującymi WWiORB,
 33. Pisemnie uzgodnić między Wykonawcami rozwiązania projektowe na styku sąsiadujących zadań w przypadku wprowadzenia zmian do rozwiązań zatwierdzonych decyzją Wojewody Podlaskiego nr 6/2020 r. znak:  AB-I.7820.2.3.2019.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powyższego odcinka. Uwzględnić, iż na granicach styków sąsiadujących odcinków muszą być zachowane elementy geometrii z udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej tj. rzędne, pochylenia podłużne i poprzeczne. Elementy łuków pionowych i poziomych nie mogą przechodzić na odcinek sąsiedni. Zamawiający dopuści jednak inne rozwiązanie uzgodnione z Wykonawcą sąsiedniego odcinka, ale nie będzie ono powodować zmiany ceny kontraktowej. Szczegóły styku odcinków powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.
 34. Likwidację wysypisk śmieci,
 35. Demontaż i utylizację oznakowania zatwierdzonego Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu zainstalowanego na sąsiednich odcinkach:
  a) Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km;
  b) Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Łomża Południe (z węzłem) – węzeł Łomża Zachód (bez węzła), na długości około 7,186 km [S61] + DK 63 [GP] 8,907 km oraz dostosowanie oznakowania na tych odcinkach do zatwierdzonych Projektów Stałej Organizacji Ruchu. Zamawiający jest w posiadaniu ww. oznakowania, które znajduje się w Rejonie GDDKiA w Łomży i zostanie przekazane Wykonawcy do montażu.

Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich

Lp. Oznaczenie obiektu Przewidywany kilometraż Przewidywana długość całkowita [m] Przewidywana szerokość całkowita przęseł [m]
J.L J.P.
1 WD-1 0+464,08 72,6 20,85
2 WS-2 1+408,08 21,6 14,25 12,95
3 MS/PZDdz-4 1+937,42 24,6 15,15 13,85
4 WS-5 3+465,03 27,6 12,95 12,95
5 WS-6 3+983,78 38,4 16,65 15,20
6 MS-7 5+655,44 60,9 13,90 12,95
7 MS-11 6+244,55 39,4 13,85 15,10
8 WS-12 6+794,25 24,6 12,95 14,20
9 WS-13 7+562,70 21,9 12,95 12,95
10 WS-14 7+810,08 20,7 12,95 12,95
11 WS/PZDsz-15 8+344,16 24,4 12,95 12,95
12 MS-19 9+909,59 1205 13,15 13,15
13 WS-21 10+404,31 24,4 15,35 12,95
14 WD-22 10+974,05 69,3 8,95 8,95
15 WS-24 12+034,32 27,1 12,95 12,95
16 WS/PZDsz-25 12+489,93 21,6 12,95 12,95
17 WD-1/DK64 1+361,06 21,4 12,45
18 WD-2a/DK64 2+553,40 18,4 12,45
19 WD-4/DK64 4+613,49 21,6 12,45
20 WD-5/DK64 5+380,02 24,6 14,55

Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej (w tym zespolonych z przejściami dla zwierząt)

Lp. Oznaczenie obiektu Przewidywany kilometraż Przewidywana długość całkowita [m] Przewidywany przekrój poprzeczny
1. P-3 1+880,50 57,24 2,5×2,2
2. P/PZŁ-8 5+817,00 55,00 2,5×2,2
3. P-9 5+938,60 53,00 3,0×2,0
4. P/PZŁ-10 6+017,00 55,30 2,5×2,2
5. P-11A 6+510,00 59,48 2,5×2,5
6. P/PZŁ-11B 6+660,00 56,18 2,5×2,2
7. P/PZŁ-16 8+712,00 68,00 2,5×2,2
8. P/PZŁ-17 8+762,00 70,50 2,5×2,2
9. P/PZŁ-18 8+812,00 73,00 2,5×2,2
10. P-20 10+178,80 77,00 3,0×2,2
11. P-23 11+149,80 55,00 4,5×2,0
12. P-2/DK64 2+414,34 39,55 3,0×2,2
13. P/PZŁ-3/DK64 4+428,14 63,00 4,0×2,0

Objaśnienia oznaczeń:

WS/WD – wiadukt w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej

ES – estakada w ciągu: drogi ekspresowej

MS/MD – most w ciągu: drogi ekspresowej/drogi publicznej

PZGd – przejście górne dla dużych zwierząt (WE – wiadukt ekologiczny nad drogą)

PZDd – przejście dolne dla dużych zwierząt, estakada

PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt

PZM – przejście dla małych zwierząt, przepust

Bez-nazwy-2