Przejdź do treści
Grudzień 2022

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przedłożył do zatwierdzenia Koncepcję Postępowania z Wysypiskami Odpadów odkrytymi w ciągu S61,
 • przekazał do zatwierdzenia Analizę akustyczną,
 • ponownie wystąpił o akceptację wniosków materiałowych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej SSWiORB D.02.01.01C Wzmocnienie podłoża gruntowego. Materace geosyntetyczne,
 • złożył 2 rewizje o zatwierdzenie materiału z branży drogowej.

Roboty:

ROBOTY DROGOWE I PRZYGOTOWAWCZE

 • Prace zabezpieczeniowe od strony BHP
 • Odbiory dostaw materiałów

ROBOTY BRANŻOWE

Sieć wodociągowa

W rejonie Węzła Łomża Zachód wykonywano budowę sieci wodociągowej ⌀160 PE, oraz układano rurę osłonową ⌀250 PE.

Kanalizacja deszczowa

Wykonywano kanał deszczowy w rejonie Węzła Łomża Zachód (na odcinku między studniami D3- D8)

 

Prace wykonywano pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przedłożył do zatwierdzenia skorygowaną Tabelę Rozliczeniową,
 • złożył wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności nr 3,
 • wystąpił o zatwierdzenie 3 wytwórni,
 • złożył 6 wniosków o zatwierdzenie materiału z branży kanalizacja deszczowa i 1 wniosek
  z branży mostowej,
 • wystąpił o zatwierdzenie SPZJ nr 017/00.

Roboty:

ROBOTY DROGOWE I PRZYGOTOWAWCZE

 • Rozpoczęcie wykonywania przepustów żelbetowych drogowych na łącznicach Węzła Nowogród
 • Prace zabezpieczeniowe od strony BHP

ROBOTY MOSTOWE

WD-1:

 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy P4
 • zbrojenie i deskowanie poprzecznic P2, P3

MS-19

 • pogrążanie pali prefabrykowanych dla podpory P18, P20
 • beton wyrównawczy podpór P14, P15, P16, P17

MS-7

 • wykop i przygotowanie platformy pod palownicę

ROBOTY BRANŻOWE

Elektryka i Telekomunikacja

Wykonywano prace polegające na układaniu rur osłonowych linii zasilania, oświetlenia i kanału technologicznego w obrębie węzła Łomża Zachód.

Branża sanitarna                                                                                                     

W rejonie Węzła Łomża Zachód wykonano budowę sieci ⌀110 PE, sieci ⌀250 PE oraz budowę sieci ⌀160 PE przewiertem oraz ułożono rurę osłonową ⌀250 PE. Ponadto wykonano montaż węzła q160 za pomocą 2 zasuw.

Prace wykonywano pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • zgłosił Nadzór Autorski w zakresie projektów drogowych i melioracyjnych,
 • wystąpił o zatwierdzenie Tabeli Rozliczeniowej w przedłożonym zakresie,
 • wystąpił o zgodę na pracę w niedzielę dnia 18.12.2022,
 • przekazał Projekt konstrukcji nawierzchni,
 • wniósł o wydłużenie terminu na złożenie rewizji Programu dla Etapu realizacji Robót do dnia 31 grudnia 2022r.,
 • zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zapisów w przyszłej Specyfikacji Technicznej SSTWiORB M.14.01.00. oraz możliwość zakupu przedmiotowej stali konstrukcyjnej w celu rozpoczęcia produkcji,
 • zgłosił Kierownika Robót mostowych i sanitarnych,
 • zwrócił się z prośbą o zatwierdzenie Tabeli Rozliczeniowej w przedłożonym zakresie,
 • przedłożył 7 rewizji SSTWiORB,
 • złożył 51 wniosek o zatwierdzenie materiału z branży mostowej, 3 wnioski z branży wodociągi oraz 1 rewizję z branży drogowej,
 • wystąpił o zatwierdzenie rewizji SPZJ nr 011/01.

Roboty:

ROBOTY DROGOWE I PRZYGOTOWAWCZE

 • Wykonywanie robót ziemnych oraz odhumusowywania na drodze: S61 i DK64.
 • Wykonywanie robót ziemnych na węzłach: Łomża Zachód oraz Nowogród.
 • Wykonywanie przepustów drogowych na Węźle Łomża Zachód.
 • Prace zabezpieczeniowe od strony BHP.

ROBOTY MOSTOWE

WD-1:

 • betonowanie ścianki zaplecznej korpusu przyczółka P1,
 • zbrojenie oczepów P2, P3,
 • zbrojenie i deskowanie ławy P4.

MS-19

 • pogrążanie pali pref dla podpry P19, P20, P23,
 • beton wyrównawczy podpór P3,
 • wykop i przygotowanie do ułożenia betonów wyrównawczych podpór,
 • P14, P15, P16,
 • skuwanie głowic pali P8, P9, P10, P11.

MS-11

 • wykop i przygotowanie platformy pod palownicę.

MS-7

 • przekopy kontrolne.

MS-4

 • przekopy kontrolne.

WS-2

 • przekopy kontrolne.

Roboty branżowe

Elektryka i Telekomunikacja

 • Wykonywano prace polegające na układaniu rur osłonowych linii zasilania, oświetlenia i kanału technologicznego w obrębie węzła Łomża Zachód.

Branża sanitarna

 • Wykonano 83m sieci wodociąg ⌀110 PE, 145m sieci wodociąg ⌀160 PE, 15m rury osłonowej ⌀200 oraz 72m rury osłonowej ⌀250 na Węźle Łomża Zachód.
 • Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej na Węźle Łomża Zachód.

Prace wykonywano pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przesłał skorygowane o uwagi Zamawiającego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne branży drogowej i mostowej w następującym zakresie:
 1. SSTWiORB D.03.05.03a Warstwa Wiążąca
 2. SSTWiORB D.03.05.03a. Warstwa Ścieralna
 3. SSTWiORB D.08.05.03 Ścieki uliczne z kostki kamiennej
 4. SSTWiORB D.08.05.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
 5. SSTWiORB D.04.02.01 Warstwa odcinająca
 6. SSTWiORB D.08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej
 7. SSTWiORB D.02.01.01a Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego 
 8. SSTWiORB M.18.00.00 Urządzenia dylatacyjne
 9. SSTWiORB M.17.00.00. Łożyska
 10. SSTWiORB M.15.04.01 Powłokowa izolacja bitumiczna
 • przekazał ,,Program sprężenia belek strunobetonowych T24/c18/199 i T24/c20/199” dla obiektu WD-1,
 • wystąpił o zgodę na pracę w dniach 10.12 – 11.12.2022 r.,
 • przedłożył 2 wnioski o zatwierdzenie SSTWiORB oraz 10 rewizji SSTWiORB,
 • złożył 5 wniosków o zatwierdzenie materiału z branży drogowej oraz 2 rewizje, 11 wniosków z branży mostowej oraz dwa wnioski z branży sanitarnej – wodociąg,
 • wystąpił o zatwierdzenie dwóch rewizji Projektów Technologii i Organizacji Robót,
 • wystąpił o zatwierdzenie SPZJ nr 016/00.

Roboty:

 • Wykonywanie robót ziemnych oraz odhumusowywania na drodze: S61 i DK64.
 • Wykonywanie robót ziemnych na węzłach: Łomża Zachód oraz Nowogród.
 • Prace przygotowawcze do montażu przepustów drogowych.
 • Prace zabezpieczeniowe od strony BHP.

Roboty mostowe

WD-1

 • betonowanie korpusu przyczółka P1,
 • montaż rusztowania oczepów P2, P3,
 • zbrojenie ławy.

MS-19

 • pogrążanie pali prefabrykowanych dla podpory P19, P23.
 • beton wyrównawczy podpór P8, P6, P5, P4.

MS-11

 • odhumusowanie, przekopy kontrolne.

MS-7

 • przekopy kontrolne.

Roboty branżowe

Elektryka i Telekomunikacja

 • Zakończono przebudowę kolizji EN_SN_01, EN_SN_08 i EN_SN_09.

Branża sanitarna

 • Wykonanie 260 mb wodociągu ⌀160 PE na Węźle Łomża Zachód.
 • W ramach robót melioracyjnych wykonano zbieracz z11 o łącznej dł 236m oraz posadowiono 5 studni DN 1000.

Prace wykonywano pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • wystąpił o zatwierdzenie Tabeli Rozliczeniowej
 • poinformował o planowanym wykonaniu odcinka próbnego w zakresie osuszania warstw nasypów spoiwem hydraulicznym wraz z przedłożeniem programu odcinka próbnego
 • odnośnie próbnego obciążenia pali wystąpił z prośbą o akceptację 6 obciążeń próbnych statycznych po jednym w osi podpory P18, P19, P20 oraz na podporze P7, P13 i P22.
 • wystąpił z wnioskiem o Przejściowe Świadectwo Płatności nr 2 za okres od 19.05.2022 do 15.11.2022
 • przekazał do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentację projektową obiektu MS-19
 • przedłożył 1 wniosek o zatwierdzenie SSTWiORB oraz 3 rewizje SSTWiORB
 • złożył 4 wnioski o zatwierdzenie materiału z branży drogowej oraz 1 rewizję, a także 1 wniosek z branży mostowej
 • wystąpił o zatwierdzenie dwóch Projektów Technologii i Organizacji Robót oraz 1 rewizji
 • przedstawił 1 Kartę Nadzoru Autorskiego

Roboty:

 • Wykonywanie robót ziemnych oraz odhumusowywania na drodze: S61 i DK64.
 • Wykonywanie robót ziemnych na węzłach: Łomża Zachód oraz Nowogród.
 • Prace przygotowawcze do montażu przepustów drogowych.
 • Prace zabezpieczeniowe od strony BHP.

Roboty mostowe

WD-1

 • betonowanie słupów w osi 3,
 • deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka 1,
 • wykop w osi 4,
 • betonowanie w-wy wyrównawczej w osi 4.

MS-19

 • wykop i przygotowanie platformy pod palownicę dla podpory 18, 19,
 • pogrążanie pali prefabrykowanych dla podpory P16, P17, P20, P22, P23,
 • beton wyrównawczy podpór P12, P11, P10, P9.

Roboty branżowe

 • Wykonywano prace na kolizjach: EN_SN_01, EN_SN_08 i EN_SN_09 polegające na układaniu linii kablowych. Zakończono przebudowę kolizji EN_SN_02.

Prace wykonywano pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.